Política de privacitat

ESTUDI JURÍDIC AMBIENTAL, S.L.P. (d’ara endavant EJA), informa als interessats que les seves dades seran utilitzades atenent a les limitacions, drets i obligacions que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, denominat Reglament General de Protecció de Dades, (d’ara endavant RGPD), i per donar compliment a l’establert a l’article 13 del RGPD s’informa de

Responsable del tractament

ESTUDI JURÍDIC AMBIENTAL, S.L.P.
C/ DIAGONAL, 527, 1-1
08029 BARCELONA
Tel. 93 414 63 07
terraqui@terraqui.com

Finalitat del tractament de dades

Les dades facilitades pels interessats s’utilitzaran per les finalitats legítimes previstes per EJA, i que es concreten en les següents:

  1. Contactar amb l’interessat per donar resposta a les seves sol·licituds, peticions o consultes.
  2. Gestió de l’administració comptable, facturació i cobrament dels serveis contractats.
  3. Gestió de la informació proporcionada per l’interessat per oferir-li productes i serveis d’una forma personalitzada.
  4. Contactar i oferir a l’interessat informació de caràcter comercial i publicitari sobre ofertes, serveis que poden ser del seu interès.

Legitimació pel tractament de dades

La base legal pel tractament de les dades d’interessats de les finalitats 1 a 4 és l’execució de la relació contractual corresponent.

La comunicació d’ofertes i serveis a clients d’EJA te com base la satisfacció de l’interès legítim empresarial consistent en poder oferir als nostres clients la contractació d’altres productes amb l’objectiu de la seva fidelització. L’interès legítim previst en el RGPD permet expressament el tractament de dades personals amb aquesta finalitat.

Com a base de legitimació per l’enviament de comunicacions comercials a interessats que no siguin clients és el consentiment obtingut de forma expressa i inequívoca.

En tot cas te dret a oposar-se al tractament de les seves dades, de conformitat amb tot el descrit en aquesta Política.

Destinataris i comunicació de dades

Les dades dels interessats no seran cedides a tercers.
En el seu cas, les dades podran ser comunicades únicament a les Administracions Públiques i en els casos previstos per les Lleis que siguin d’aplicació.

Duració del tractament de dades

Les dades per la gestió de la relació amb els clients, facturació, cobraments, etc. seran conservades durant tot el temps en que el contracte estigui vigent. Finalitzada la relació contractual, les dades hauran de conservar-se durant el temps exigit per la legislació aplicable i fins que prescriguin les eventuals responsabilitats derivades del contracte.

Les dades per l’enviament de comunicacions comercials, elaboració de perfils comercials i de serveis seran conservades indefinidament fins que, en el seu cas, es manifesti la voluntat de supressió.

Drets dels interessats

EJA garanteix als interessats l’exercici dels següents drets:

Accés i rectificació: dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant les seves dades personals i per accedir a les seves dades personals, així com per sol·licitar la rectificació de les dades inexactes.

Supressió: sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per les finalitats per a les que van ser recollides.

Limitació del tractament: els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades o la seva portabilitat, en aquest cas únicament les conservarem per l’exercici o la defensa de reclamacions.

Oposició: els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades en determinades situacions previstes en el RGPD. En aquests suposats deixarem de tractar les dades o, en el seu cas, deixarem de fer-ho per aquesta finalitat en concret, llevat de motius legítims o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Portabilitat: pot sol·licitar la descarrega de les seves dades personals per la seva portabilitat, així com per transmetre-les a una altra entitat.

Forma d’exercir els drets: els drets descrits poden exercir-se davant EJA a través del correu electrònic que consta a l’apartat “Responsable del tractament” d’aquesta Política de Privacitat i en el que se l’informarà adequadament pel seu exercici.

Tutela de Drets: davant de qualsevol vulneració dels teus drets, especialment quan no hagis obtingut satisfacció en el seu exercici, pots presentar una reclamació davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es) o en una altra autoritat de control competent. També pots obtenir més informació sobre els drets que t’assisteixen dirigint-te a aquests organismes.